Zrealizowane projekty

Effect Centrum Edukacyjne  było pomysłodawcą i głównym realizatorem dwóch projektów  współfinasowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Znasz-li ten kraj? – Klub Młodego Reportera” oraz „Nowe możliwości – lepszy start w życie”. Oba projekty realizowane były w partnerstwie z Publicznym Gimnazjum w Pasymiu.

Projekt pt. „Znasz-li ten kraj? – Klub Młodego Reportera”, zrealizowany w okresie od 1 marca 2012 do 30 czerwca 2012, skierowany był do młodzieży z terenu gminy Pasym, szczególnie zainteresowanej naukami humanistycznymi. Zakładał rozwijanie zainteresowań i kompetencji młodych ludzi w zakresie literatury, historii i sztuki, zwiększenie dostępu do bezpłatnego korzystania z dóbr kultury, oraz bliższe poznanie swojej małej ojczyzny – Warmii i Mazur. W ramach projektu odbywały się warsztaty dziennikarskie połączone z wyjazdami edukacyjnymi do wybranych miejsc w Polsce. W czasie zajęć uczestnicy poznali wybrane elementy z historii, literatury oraz sztuki swojego kraju, a także regionu. Głównym produktem projektu były trzy reportaże: telewizyjny, radiowy oraz prasowy – literacki.

Zdjęcia z projektu „Znasz-li ten kraj? – Klub Młodego Reportera”

W projekcie: „Nowe możliwości – lepszy start w życie”, zrealizowanym od 1 września 2012 do 30 czerwca 2015, łącznie uczestniczyło 217 uczniów Publicznego Gimnazjum w Pasymiu.  Młodzież brała udział w zajęciach pozalekcyjnych obejmujących nauki humanistyczne oraz zajęcia z doradztwa psychologiczno-zawodowego.

Głównym założeniem zajęć humanistycznych było nauczanie poprzez zabawę i działanie. Ciekawy i atrakcyjny projekt wciągał młodzież w zabawę, a jednocześnie uczył podstaw języka ojczystego, literatury, historii, sztuki, a także języków obcych. Uczestnicy uczyli się tego, że nauka może być przyjemnością, że warto się uczyć i inwestować we własny rozwój. W ramach zajęć humanistycznych uczniowie uczestniczyli w trzech wyjazdach edukacyjnych: do Malborka, Gdańska i Warszawy.

Warsztaty z zakresu doradztwa psychologiczno-zawodowego prowadzone były  przez psychologa i doradcę zawodowego. W ramach zajęć prowadzone były także konsultacje indywidualne dla uczniów ze szczególnymi problemami pedagogicznymi i trudnościami w uczeniu się.

Oprócz wyrównywania szans edukacyjnych uczniów, projekt zakładał również wzbogacenie Publicznego Gimnazjum w Pasymiu w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, m.in. tablice interaktywne, całościowe wyposażenie pracowni języka niemieckiego, profesjonalny sprzęt sceniczny, zestaw podręczników metodycznych do nauczania języków obcych oraz księgozbiór o tematyce młodzieżowej.

Zdjęcia z projektu „Nowe możliwości – lepszy start w życie”